Jesteś tu: Strona główna Artykuły O co walczą powstańc...

O co walczą powstańcy w Donbasie?

12/08/2014

O co walczą powstańcy w Donbasie?

 

W polskich mediach w stosunku do walczących w Donbasie przeciwników kijowskich władz używa się określenia „prorosyjscy separatyści”, nie wyjaśniając przy tym, jakie motywy i cele im przyświecają. W celu wyjaśnienia ukraińskiej i międzynarodowej opinii publicznej o co toczy się walka zbrojna na Wschodzie Ukrainy opublikowany został Manifest Ludowego Frontu Wyzwolenia Ukrainy, Noworosji i Rusi Przykarpackiej”.

 

Dokument uchwalony został na konferencji w Jałcie 7 lipca br. przez przedstawicieli Związku Republik Ludowych Noworosji (w skład którego wchodzą obecnie Doniecka Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa) oraz działaczy antyfaszystowskiego ruchu oporu z innych regionów Ukrainy. Poniżej przytaczamy w całości tekst Manifestu. Skonstruowany jest on w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Przedstawia zarys koncepcji nowego państwa ukraińskiego, planowanego w formule federacyjnej (lub konfederacyjnej), socjalnej republiki ludowej, której podstawę ustrojową będą stanowiły system władzy rad i nacjonalizacja wielkiego kapitału.

 

 

Manifest Ludowego Frontu Wyzwolenia Ukrainy, Noworosji i Rusi Przykarpackiej

 

Jaki jest cel naszej walki?

Budowa na terytorium Ukrainy sprawiedliwej, socjalnej, ludowej republiki bez oligarchów i skorumpowanej biurokracji.

 

Kim są nasi wrogowie?

Liberalno-faszystowskie elity władzy – kryminalny sojusz oligarchów, biurokratów, przedstawicieli struktur siłowych i zwykłych kryminalistów, obsługujących interesy obcych państw. Głosząc oficjalnie europejskie wartości liberalne, w istocie trzymają kraj pod ścisłą kontrolą, opierając się o skrajnie prawicowe bandy, rozniecając szowinistyczna histerię i napuszczając ludzi na siebie nawzajem.

 

Kto jest naszym sojusznikiem?

Wszyscy ludzie dobrej woli uznający ideały sprawiedliwości społecznej i gotowi walczyć za nie, nie akceptujący liberalno-faszystowskiego państwa na terytorium Ukrainy, niezależnie od ich obywatelstwa i narodowości.

 

Czym jest socjalna republika ludowa, o którą walczymy?

Socjalna republika ludowa to polityczna forma organizacji społeczeństwa, w której:

  • interesy ludu i jego wszechstronnego rozwoju – duchowego, intelektualnego, socjalnego, fizycznego – są nadrzędnymi celami i zadaniami państwa;

  • cała władza należy do ludu i realizuje się przez pochodzące z wyboru organy bezpośredniego przedstawicielstwa;

  • każdy pracujący obywatel ma prawo do opieki zdrowotnej, wykształcenia, zaopatrzenia emerytalnego i socjalnego na koszt państwa;

  • płaci się godziwe wynagrodzenie za pracę, a wszyscy obywatele mają gwarancję pełnowartościowej ochrony socjalnej w przypadku utraty pracy i czasowej lub trwałej utraty zdolności do pracy;

  • dozwolona jest wszelka indywidualna lub kolektywna inicjatywa służąca interesom ludu i jego rozwojowi;

  • zakazany jest lichwiarski kapitalizm finansowy, żerujący na stopie oprocentowania kredytu – pieniądze powinno zarabiać się nie kosztem czyjegoś zniewolenia kredytowego, a w drodze realizacji pomyślnych projektów;

  • państwo, działające w imieniu ludu i kontrolowane przez jego przedstawicieli, staje się głównym posiadaczem kapitału i kontroluje strategiczne dziedziny gospodarki;

  • dozwolona jest prywatna własność, ale wielkie firmy i ich inwestowanie w politykę i gospodarkę znajdują się pod kontrolą społeczeństwa – nikomu nie zezwala się na pasożytniczą eksploatację ludu, na tworzenie oligarchicznych imperiów i panowanie nad ludźmi w wyniku tworzenia sytuacji sztucznego monopolu.

Jakie są metody naszej walki?

Dla realizacji postawionego celu (powołania na terytorium Ukrainy socjalnej republiki ludowej) jesteśmy gotowi stosować zarówno siłowe, jak i pokojowe metody walki. Uważamy, że obywatele mają prawo powstać przeciwko władzy i tylko uzbrojony lud jest w stanie obronić swoją wolność, ale przemoc jest tylko wymuszonym środkiem osiągnięcia politycznego celu.

Co dzieje się na terytorium Ukrainy?

Na terytorium Ukrainy trwa powstanie narodowo-wyzwoleńcze przeciw liberalno-faszystowskiej władzy, która za pomocą terroru i propagandy próbuje utrwalić w naszym kraju zbrodniczy kapitalizm oligarchiczny i kompradorski.

Co to takiego Ukraina?

Ukraina to terytorium między Unią Europejską a Rosją z silnymi tradycjami chrześcijańskimi (przede wszystkim prawosławnymi), zasiedlone przez różne narodowości (Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Mołdawian, Bułgarów, Węgrów, Rumunów, Polaków, Żydów, Ormian, Greków, Tatarów, Rusinów, Hucułów i innych), mające wielowiekowe tradycje ludowego samorządu i politycznej walki o swoją wolność.

Co się dzieje na Południowym-Wschodzie Ukrainy (w Noworosji)?

Na Południowym-Wschodzie (w Noworosji) ma miejsce polityczne powstanie ludu przeciw liberalno-faszystowskiej władzy, ustanowionej w Kijowie za pieniądze i przy wsparciu zachodnich protektorów. W tym powstaniu biorą udział wszystkie narodowości – Ukraińcy, Rosjanie, Grecy, Ormianie, Żydzi, Węgrzy, Rumuni itd.

Czy na Południowym-Wschodzie (w Noworosji) trwa wojna między Rosjanami a Ukraińcami?

To nie wojna między Rosjanami a Ukraińcami (jak twierdzi kijowska propaganda), lecz powstanie uciśnionego ludu przeciwko wspólnemu wrogowi – kryminalnemu oligarchicznemu kapitalizmowi.

Po obu stronach frontu walczą Rosjanie i Ukraińcy (podobnie jak ludzie innych narodowości).

Po stronie „kijowskiej władzy” najemnicy i oszukani przez propagandę oprawcy walczą w interesie wielkiego, oligarchicznego kapitału i kryminalnej biurokracji, a po stronie Południowego-Wschodu (Noworosji) powstańcy bronią interesów ludu i walczą o jego wolną, sprawiedliwą, demokratyczną przyszłość.

Czy interesy Rosjan i Ukraińców w zachodzących na Ukrainie wydarzeniach są różne?

Rosjan i Ukraińców łączą wspólne interesy społeczno-polityczne – wyzwolenie Ukrainy spod władzy oligarchicznego kapitału, skorumpowanej biurokracji, przestępczych struktur siłowych i pospolitych kryminalistów.

Dlaczego powstanie na Południowym-Wschodzie (w Noworosji) odbywa się pod rosyjskimi hasłami?

Dlatego, że rosyjska i rosyjskojęzyczna ludność Ukrainy doświadczały podwójnego ucisku – społeczno-ekonomicznego (tak jak ludność ukraińskojęzyczna) oraz kulturowo-politycznego.

Społeczno-ekonomiczny ucisk – korupcja, samowola, władza kryminalistów, niemożność prowadzenia normalnego biznesu i normalnego życia, mizerne płace, zależność od „właścicieli kraju” - to norma egzystencji każdego człowieka pracy na Ukrainie.

Pozbawienie języka rosyjskiego oficjalnego statusu w regionach gdzie ponad 90 procent ludności mówi i myśli po rosyjsku (około połowy terytorium Ukrainy), zakaz nauczania po rosyjsku w szkołach, zakaz reklamy i dystrybucji filmów w języku rosyjskim, zakaz stosowania rosyjskiego w praktyce sądowej i administracyjnej oraz wiele innych absurdalnych dyskryminacyjnych rozwiązań i zakazów - to dodatkowe upokorzenie rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy.

Dlatego Rosjanie i rosyjskojęzyczni powstali jako pierwsi.

Czas na pozostałe uciśnione narody Ukrainy!

Dlaczego Rosja pomaga Południowemu-Wschodowi Ukrainy (Noworosji)?

Znaczna część rosyjskiej elity boi się ludowego protestu społeczno-politycznego. Z zadowoleniem dogadałaby się z kijowską władzą i zakończyła wojnę na Południowym-Wschodzie (w Noworosji). Ale furia ludowego powstania przeciwko oligarchiczno-biurokratycznemu kapitalizmowi liberalno-faszystowskiemu nie pozwala tego uczynić. Narody Rosji popierają sprawiedliwą walkę Południowego-Wschodu Ukrainy (Noworosji). I to zmusza całą rosyjską (według pochodzenia, a nie poglądów) elitę, często wbrew swoim strategicznym interesom, do pomocy lub tworzenia pozorów, że „wspiera” powstanie Południowego-Wschodu Ukrainy.

Dlaczego USA i UE pomagają kijowskiemu reżimowi?

Głównym celem USA jest walka z Rosją jako geopolitycznym konkurentem. USA potrzebują albo stworzyć na terytorium Ukrainy antyrosyjskie państwo z bazami NATO u granic Rosji, albo pogrążyć kraj w chaosie, destabilizując region.

UE potrzebuje dodatkowego rynku zbytu i źródła tanich surowców.

Jakie czynniki podtrzymują walkę Południowego-Wschodu Ukrainy (Noworosji)?

Ruch oporu, którego bazą stał się Południowy Wschód Ukrainy (Noworosja), podtrzymuje i umacnia niezłomne dążenie narodów Ukrainy do wyzwolenia się spod liberalno-faszystowskiego panowania i odrzucenia rządzących elit oraz stopniowe uświadamiane sobie przez narody Ukrainy wspólnych interesów społeczno-ekonomicznych i wspólnych celów walki.

Czy walka na Południowym-Wschodzie (w Noworosji) jest separatyzmem?

Nie, terytorium walki jest cały obszar Ukrainy. Powstańcy Południowego-Wschodu (Noworosji) wyciągają rękę do swoich braci i sióstr we wszystkich regionach Ukrainy z wezwaniem: "Powstańcie przeciwko wspólnemu wrogowi!”.

Stworzymy nową, wolnościową, społecznie odpowiedzialną władzę ludową na całym terytorium Ukrainy i Noworosji.

Co nastąpi po zwycięstwie ludowo-wyzwoleńczej rewolucji i obaleniu liberalno-faszystowskiego reżimu?

Nastąpi formowanie nowego państwa, w którym władza będzie należała do ludu nie deklaratywnie, lecz w rzeczywistości.

Ludność każdego obwodu w drodze referendum (jako najwyższej formy ludowładztwa) sama określi przyszłość swojego regionu – czy zostanie on w składzie wspólnego federacyjnego (konfederacyjnego) państwa, czy otrzyma pełną niezależność.

Jak będzie wyłaniana władza polityczna po zwycięstwie rewolucji ludowo-wyzwoleńczej?

Władza polityczna będzie tworzona na zasadzie bezpośredniego ludowego przedstawicielstwa (ludowładztwa) – od dołu do góry.

Organy ludowładztwa będą formowały się poczynając od poziomu lokalnych Rad i Rady Najwyższej, według zasady reprezentacji delegatów terytorialnych, delegatów kolektywów pracowniczych oraz delegatów związków i korporacji zawodowych, a także delegatów organizacji politycznych, religijnych i społecznych.

Fundamentem ludowej demokracji będą lokalne rady. One będą delegowały przedstawicieli do rad regionalnych. Najwyższy organ ludowego przedstawicielstwa (Rada Najwyższa) powinien składać się z delegatów rad regionalnych.

Rada Najwyższa będzie wybierała rząd, odpowiedzialny przed ludem w postaci jego przedstawicieli.

Opowiadamy się za wybieralnością sędziów i zwierzchników lokalnych struktur organów bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Jakie będą prawa regionów po zwycięstwie rewolucji ludowo-wyzwoleńczej?

Każdy region będzie miał prawo posiadać własną konstytucję lub inny dokument założycielski, gwarantujący żyjącemu na jego terytorium ludowi podstawowe prawa polityczne, ekonomiczne, socjalne, kulturowe i religijne.

Każdy region będzie miał prawo, oprócz ogólnopaństwowych języków, wybrać regionalne języki w kulturalnym, politycznym, prawnym i administracyjnym obiegu.

Każdy region będzie miał prawo formować swój budżet na podstawie opodatkowania działalności osób prawnych lub fizycznych, prowadzących działalność na jego terytorium

Jakie będą obowiązki regionów po zwycięstwie rewolucji ludowo-wyzwoleńczej?

Każdy region zobowiązany będzie przekazywać część przychodów z podatków do wspólnego funduszu antykryzysowego (na wypadek klęsk żywiołowych lub innych kataklizmów).

Każdy region będzie zobowiązany przekazywać część przychodów podatkowych na potrzeby ogólnopaństwowe – obronę, utrzymanie centralnego aparatu państwowego, budowę obiektów ogólnonarodowego znaczenia, badania naukowe, utrzymanie systemu opieki zdrowotnej i oświaty, rozwój infrastruktury.

Każdy region będzie zobowiązany podporządkować się ogólnopaństwowym zasadom wzajemnych stosunków pracy i kapitału, obywatelskich i politycznych wolności.

Każdy region będzie zobowiązany wspierać porządek prawny oraz bronić praw i wolności obywateli w ramach ustanowionych ogólnopaństwowych założeń.


To podstawowe pryncypia i cele naszej walki.

Wierzymy, że każdy uczciwy obywatel i patriota uzna je i poprze.

Liczymy na międzynarodową solidarność i pomoc ze strony tych wszystkich, którym nie deklaratywnie, lecz w istocie drogie są ideały równości, demokracji i sprawiedliwości społecznej.


Wspólnie zwyciężymy!

 


Uchwalono na jałtańskiej konferencji ruchu oporu 7 lipca 2014 r.

Tłumaczenie: Jacek C. Kamiński

Źródło: http://www.echo.msk.ru/doc/1357330-echo.html

Komentarze

Zdjęcie tygodnia

Film tygodnia